บริษัทสร้างการดี กุศโลบายสร้างความสุจริต

บริษัทสร้างการดี เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสำหรับโรงเรียน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อสร้างและพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ


Message us